آسیبی که ویراستار به مارکز زد
On ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

آسیبی که ویراستار به مارکز زد

حسین جاوید: در سال ۱۹۶۲، وقتی کتاب «ساعت شوم» گابریل گارسیا مارکز به ناشری اسپانیایی سپرده شد، این ناشر بدون اطلاع مارکز کتاب را به ویراستارهایش داد. ویراستارها در کتاب دست بردند و نثر مارکز را که چاشنی کلمبیایی داشت به نثر رسمی اسپانیایی تغییر دادند. کتاب منتشر شد و مارکز بعد از دیدن نسخه‌ی چاپی‌اش به قدری عصبانی شد که آن را اثر خود ندانست. سپس کار را تقریباً از نو نوشت، چون تنها نسخه‌ای را که موجود بود به همان ناشر سپرده بود. ضربه‌ای که به او وارد شده بود چنان شدید بود که سه سال نویسندگی را کنار گذاشت!
تأکید بر حفظ سبک پدیدآور هنگام ویرایش برای پرهیز از چنین اتفاقاتی است. نویسنده باید ویراستار را چشم دوم خود ببیند، نه دست دوم خود!

جواب دادن