آلبر کامو
On ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

ممکن است که من منکر چیزی باشم ولی لزومی نمی بینم که آن را به لجن بکشم،
یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم!

 آلبر کامو

HatefBook.ir

آلبر کامو

جواب دادن