آلبر کامو
On ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

 آلبر کامو

فدا کردن خود در تنهایی ممکن نیست.
پشت هر آدمی که خودش را فدا می کند ادمهای دیگری هم ایستاده اند که او ،آن ها را هم ،همراه خودش فدا می کند
بی آن که نظرشان را بپرسد.
تو شاید خیر دیگران را بخواهی، اما عشقی به دیگران نداری. هیچ کس را دوست نداری، حتی خودت را.

جواب دادن