آلبر کامو
On ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

ترجیح میدهم
طوری زندگی کنم
که گویی خدا هست
و وقتے مُردم بفهمم که نیست؛
تا اینکه طوری زندگی کنم
که انگار خدا نیست
و وقتی مُردم بفهمم که هست!

♥ HatefBook.ir ♥

آلبر کامو

جواب دادن