آلزایمر
On ۲۷/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

آلزایمر

پدر آلزایمر داشت؛
هیچ چیز یادش نبود جز پسرش!
پسر آلزایمر نداشت؛
همه چیز یادش بود جز پدرش…

♥HatefBook.ir♥

آلزایمر

جواب دادن