ابر خاطره ها
On ۱۱/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

ابر خاطره ها

بارانی که روی این شهر می بارد
یک شب
روی استانبول نیز خواهد بارید
همین طور روی لندن
پراگ
و یا باکو

هر کجا باشی
یک شب
به یاد نخستین دیدار
دل تو نیز خواهد شکست
مثل دل من
زیر بارانی که از ابر خاطره ها میبارد.

رسول یونان
(مجموعه شعر «کنسرت در جهنم»)

جواب دادن