استخوان خوک و دست های جذامی
On ۰۲/۱۰/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

استخوان خوک و دست های جذامی

“فرض دوم: زنی در کار نیست.”
تلویزیون برنامه کودک پخش می کرد. ” اگر زنی در کار نباشه، عشقی هم در کار نیست. شکسپیر و حافظ و رومئو و ژولیت و شیرین و فرهاد ول معطل اند. اگه روزی زن ها بخواند از اینجا برند، تقریبا همه ادبیات و سینما و هنر دنیا رو باید با خودشون ببرند. اما اگه قرار باشه مرد ها برند چی؟”
رو به آشپزخانه فریاد کشید:” بیا این رو گوش کن که واسه تو خیلی خوبه.”
از توی آشپزخانه پاسخی نیامد.
” اگه قرار باشه مرد ها از این دنیا گورشون رو گم کنند و برند، بهت قول میدم که هر چی جنگ و کشتار و کثافت کاری های دیگه ست رو با خودشون می برند. دنیا عینهو گوشت خرگوش می مونه. نصف حلال، نصف حرام. زن نصفه حلال دنیاست. هر چی کثافت کاری و گند کاری هست توی مرد هاست. هر کی قبول نداره ورداره آمار رو بخونه. تاریخ رو بخونه. تلویزیون تماشا کنه.”

مصطفی مستور

جواب دادن