اقلیما
On ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

اقلیما

باید با او حرف زده باشی، او را یک جای شلوغ دیده باشی، باید زل زده باشی توی چشم‌هایش، باید از غم‌هایش حرف زده باشد، شادی‌هایش را خوانده باشی، باید با او غذا بخوری، با او فوتبال ببینی مثلن یا فیلم یا هر چیز دیدنی دیگر، اگر دست بدهد بروی سفر که چه بهتر، یا بروی خیابان، بروی یک جاهائی که دوست داری… تا بعد کم‌کم بگویی اسمش را بلدم، حالش را می‌دانم، داستانش را می‌فهمم نه اینکه آدم‌ها را صرفن از طریق عکس‌هایشان، از مهمانی‌ها و دورهمی‌هایشان، آدم‌ها را از دیده‌ها و شنیده‌های دیگران و از تصورات و توهمات خودمان قضاوت کنیم. اصلن تا جائی که جا دارد بیائیم مردم را قضاوت نکنیم.

جواب دادن