انتقاد نویسنده از پنج سال انتظار برای چاپ رمان
On ۰۹/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

انتقاد نویسنده از پنج سال انتظار برای چاپ رمان

سعید تشکری: هم چنان از چاپ نشدن رمان رژیسور باید ناراحت بود. چون در حقیقت رژیسور، پاریس پاریس، مفتون و فیروزه یک تریلوژی هستند که هرسه کتاب به سه رویداد بزرگ در شهر مشهد می‌پردازند. انتشار نیافتن گانه اول این مجموعه بی هیچ تردیدی دور کردن مخاطب از رویداد بزرگ به توپ بستن حرم رضوی در زمان مشروطه توسط روسیه تزاری است که تاکنون در حوزه  رمان ناگفته مانده است و حاصل  سه سال کار و نوشتن مداوم بوده است. (منبع: مهر)

جواب دادن