انجمن علمی ادبیات فارسی برگزار میکند
On 06/12/2016 | 0 اظهار نظرها 
انجمن علمی ادبیات فارسی برگزار میکند:
شکر شکن(یلدای طنز)
باحضور:
صابر قدیمی
اسماعیل امینی
قاسم رفیعا
مهدی استاداحمد
۲۸آذرماه۹۵/ساعت۱۳:۳۰ تالارپیامبراعظم
فراخوان ارسال آثار
به همراه کار

جواب دادن