ما انسانهای عجیبی هستیم!
On ۲۸/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

ما انسانهای عجیبی هستیم!
وقتی به دستفروش فقیری میرسیم که جنس خود را به نصف قیمت می فروشد با کلی چانه زدن او را شکست میدهیم و اجناسش را به قیمت ناچیز می خریم؛
بعد به کافی شاپ لوکس شخص ثروتمندی میرویم و یک فنجان قهوه را ده برابر قیمت نوش جان میکنیم و انعامی اضافه نیز روی میز میگذاریم و شادمانیم…

شادمانیم که فقیران را فقیر تر میکنیم!
شادمانیم که ثروت مندان را ثروتنمند تر میکنیم!

HatefBook.ir

ما انسانهای عجیبی هستیم! ما انسانهای عجیبی هستیم! ما انسانهای عجیبی هستیم! BirdLogoNew

جواب دادن