ما انسانهای عجیبی هستیم!
On ۲۸/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

ما انسانهای عجیبی هستیم!
وقتی به دستفروش فقیری میرسیم که جنس خود را به نصف قیمت می فروشد با کلی چانه زدن او را شکست میدهیم و اجناسش را به قیمت ناچیز می خریم؛
بعد به کافی شاپ لوکس شخص ثروتمندی میرویم و یک فنجان قهوه را ده برابر قیمت نوش جان میکنیم و انعامی اضافه نیز روی میز میگذاریم و شادمانیم…

شادمانیم که فقیران را فقیر تر میکنیم!
شادمانیم که ثروت مندان را ثروتنمند تر میکنیم!

HatefBook.ir

ما انسانهای عجیبی هستیم!

جواب دادن