باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست برگزار می کند
On ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست برگزار می کند:
نقش دانشجویان درایجاد دانشگاه سبز
لطفا لیوان غیرپلاستیکی به همراه خود داشته باشید
ورود برای عموم دانشجویان آزاد است

جواب دادن