با تمام وجود دل بسپار
On ۳۰/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

گفت: “حاج آقا! من شنیده ام اگر انسان در نماز متوجه شود که کسی در حال دزدیدن کفش اوست، می تواند نماز را بشکند و برود کفشش را بگیرد؛ درست است حاج آقا؟! “

شیخ گفت: “درست است آقا نمازی که
در آن حواست به کفشت باشد،

اصلا باید شکست…”

♥ HatefBook.ir ♥

با تمام وجود دل بسپار

جواب دادن