با چه ابزاری بنویسم؟
On ۰۸/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

با چه ابزاری بنویسم؟

درباره این سوال، پاسخ های متعدد داده شده و همین متعدد بودن و تنوع پاسخ ها و ابزارها، نشان می دهد که وسایل نوشتن، نسبت به هم ترجیح ندارند. مارکز حاضر نبود دست از ماشین تحریر قدیمی اش بردارد. و خیلی ها جز با صفحه کلید کار نمی کنند. به نظر میرسد ارتباط درونی بهتر با یک ابزار، تنها ملاک باشد.
:«کامیلو خوسه سلا»، نویسنده مشهور اسپانیایی زبان، در این باره نظر می دهد. او برجسته ترین سفرنامهٔ اسپانیایی زبان در تمام اعصار را نوشته است:
:همیشه با قلم و خودکار مینویسم. راستش تایپ کردن بلد نیستم و کامپیوتر هم ندارم. البته یک کامپیوتر توی خانه هست ولی همسرم استفاده می کند نه من، چون میترسم که باعث فلج اعضای بدنم شود. باور کنید! من در برابر چنین دستگاهها و ماشینهایی مثل آدمی هستم که از پشت کوه آمده…
ترجیح می دهم دستی بنویسم. فرقی هم نمیکند با خودنویس بنویسم یا خودکار یا مداد یا روان نویس. همه شان برایم یکسان هستند. در این مورد نه خرافاتی هستم نه شیفتگی بخصوصی دارم.
یک بار روزنامه نگاری از من پرسید: آیا میخواهید تا روزی که دیگر حرفی برای گفتن نداشته باشید، همچنان بنویسید؟
پاسخ دادم: نه! تا لحظه ای مینویسم که دیگر وسیله ای برای نوشتن نداشته باشم.

(ترجمه مجتبی ویسی، داستان، ش۴۲)

جواب دادن