برتولت برشت
On ۲۸/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

نخست به سراغ یهودی‌ها رفتند، من یهودی نبودم، اعتراضی نکردم.
پس از آن به لهستانی‌ها حمله بردند، من لهستانی نبودم و اعتراضی نکردم.
آن‌گاه به لیبرال‌ها فشار آوردند، من لیبرال نبودم، اعتراض نکردم.
سپس نوبت به کمونیست‌ها رسید، کمونیست نبودم، بنابراین اعتراضی نکردم.
سرانجام به سراغ من آمدند، هر چه فریاد زدم کسی نمانده بود که اعتراضی کند,!!!!!!

♥ HatefBook.ir ♥

برتولت برشت

جواب دادن