برشی از گفتگوی فرشته احمدی با روزنامه ی آرمان
On ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

برشی از گفتگوی فرشته احمدی با روزنامه ی آرمان
معضل داستان نویسی امروز این نیست که «چگونه بنویسیم» بلکه این است که «درباره چه بنویسیم». چگونه نویسی سال هاست در کارگاه ها و کلاس های رنگارنگ تدریس می شود، به هرحال همه اندک ایده ای در مورد چگونگی شروع و پیشبرد داستانشان دارند، موضوع به نظرم نداشتن جهان بینی است. داستان نویسان گذشته ایران چه آنهایی که حالا دیگر کلاسیک شده اند و چه نویسندگان یکی-دو نسل قبل، ایده هایی در باب جهان، زندگی، وضعیت حاکم بر جامعه داشتند و آرما ن هایی که موقع نوشتن به آنها جهت می داد. جهان بینی هم محصول داشتن تفکری خاص در مورد پدیده هاست پس نوشتن و آفرینش داستانی که ارزش خواندن داشته باشد نمی تواند یکسر در مورد خودمان و مشکلات شخصی مان باشد. هنرمند واقعی شخصی ترین مسائل را به مثابه پدیده ای هستی شناسانه ارزیابی می کند و از زاویه ای به آن می نگرد که بُعد تازه ای از مساله را پیش رویمان بگذارد.

جواب دادن