بهترین تقدیم کتاب در تاریخ!
On ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

بهترین تقدیم کتاب در تاریخ!
تقدیم به همسرم و فرزندانم که بدون آن‌ها نوشتن این کتاب ۲ سال زودتر تمام می‌شد!

جواب دادن