بیل گیتس
On ۲۸/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

وقتی پول تو دستت باشه فراموش میکنی که کی هستی ،
ولی ،
وقتی پول تو دستت نباشه همه ی دنیا تو را فراموش میکنند !
زندگی همینه …

HatefBook.ir

بیل گیتس

جواب دادن