بیل گیتس
On 18/11/2016 | 0 اظهار نظرها 

وقتی پول تو دستت باشه فراموش میکنی که کی هستی ،
ولی ،
وقتی پول تو دستت نباشه همه ی دنیا تو را فراموش میکنند !
زندگی همینه …

HatefBook.ir

بیل گیتس بیل گیتس بیل گیتس BirdLogoNew

جواب دادن