تنها وظیفه انسان عشق ورزیدن است!
On ۰۹/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

خبرنگاری مدام در تعقیب آلبرکامو (نویسنده الجزایری مقیم فرانسه) بود تا از آخرین آثار کامو باخبر گردد تا بلاخره آلبرکامو را در تریایی در پاریس ملاقات کرد و در اولین سوالش از او پرسید: اگه به شما بگویم که لازم است کتابی درباره جامعه بنویسید آن را
می پذیرید؟ و یا با آن مخالفت میکنید!
آلبرکامو پاسخ داد:
البته که قبول میکنم، این کتاب صد صفحه خواهد داشت که نود و نه صفحه آن سفید است و هیچ چیز در آن صفحات نوشته نمیشود.
اما در پایان صدمین صفحه مینویسم

تنها وظیفه انسان عشق ورزیدن است!
عشق ورزیدن!

برگرفته از کتاب لطفا گوسفند نباشید
به اهتمام محمود نامنی

HatefBook.ir

جواب دادن