توماس ادیسون
On ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

بحث و جدل کردن با کسی که به جای تعقل و خردگرایی ، تقلید کورکورانه را انتخاب کرده ؛ مانند تجویز دارو به بدن یک مرده است.

توماس ادیسون

HatefBook.ir

توماس ادیسون

جواب دادن