حسین پناهی
On ۲۷/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

حسین پناهی

جرم ما محرومان هیچ گاه ثابت نمی شود
چون “کارگری” اثر انگشتمان را سائیده است…

 حسین پناهی

♥HatefBook.ir♥

حسین پناهی

جواب دادن