حکایتی تلخ از یک جامعه آفت زده
On ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

هنرپیشه نقش منفی به جیمز باند گفت:

“وقتی بچه بودم موش های صحرائی به مزرعمون حمله کردند و تمام محصول هامون را خوردند. مادر بزرگم چند تاشون را انداخت توی یک قفس و بهشون غذا نداد تا از گشنگی شروع کردند هم دیگه را بخورند. دو سه تا موشی که آخر سر موندند را آزاد کرد…

بهش گفتم: مادر بزرگ چرا آزادشون میکنی؟
گفت: ”این ها دیگه موش خور شدند و هر موشی وارد مزرعه بشه تیکه تیکه اش میکنند!”

حکایتی تلخ از یک جامعه آفت زده.

HatefBook.ir

حکایتی تلخ از یک جامعه آفت زده حکایتی تلخ از یک جامعه آفت زده حکایتی تلخ از یک جامعه آفت زده BirdLogoNew

جواب دادن