حکایتی تلخ از یک جامعه آفت زده
On ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

هنرپیشه نقش منفی به جیمز باند گفت:

“وقتی بچه بودم موش های صحرائی به مزرعمون حمله کردند و تمام محصول هامون را خوردند. مادر بزرگم چند تاشون را انداخت توی یک قفس و بهشون غذا نداد تا از گشنگی شروع کردند هم دیگه را بخورند. دو سه تا موشی که آخر سر موندند را آزاد کرد…

بهش گفتم: مادر بزرگ چرا آزادشون میکنی؟
گفت: ”این ها دیگه موش خور شدند و هر موشی وارد مزرعه بشه تیکه تیکه اش میکنند!”

حکایتی تلخ از یک جامعه آفت زده.

HatefBook.ir

حکایتی تلخ از یک جامعه آفت زده

جواب دادن