داستانک
On ۱۴/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

داستانک
حوا خانم رفت خانه پسرهایش؛
از یکی قرآن گرفت ،
از آن یکی تورات،
ازاین یکی انجیل،
و از دوپسر دیگرش صحف،
و یکی دیگر زبور.
آدم گم شده بود.

حسن شیردل

جواب دادن