داستانک
On ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

داستانک
نام ِداستان: «همیشه مدعیان از عروج می‌گفتند و وقت کار که می‌شد، فقط هبوط آزاد؛ روانه بود به تبعید عشیره‌ی عشّاق، و خلق یکسره دیدند قوم لوط آزاد؛ کلید، سوگلی جنس‌های ممنوعه، و کسبِ قفل، بلاشرط و بی‌شروط آزاد؛ … رسیده بود به قله و قهرمان شده بود، و حک به لوحه‌ی تقدیر او سقوط آزاد…»

متنِ داستان: شاعر تقدیرنامه‌اش را گرفت و برگشت.

:وحید حسینی ایرانی
از مجموعه داستانِ در دستِ چاپِ «آناناس»
نشر نون

جواب دادن