داستان هفت‌نفري كه به دار آويخته شدند
On ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

داستان هفت‌نفري كه به دار آويخته شدند

درد، اين نبود كه مرگ رؤيت مي‌شد
مشكل اينجا بود كه مرگ و زندگي، همزمان پيدا بودند.

ليانيد آندري يِف
حميدرضا آتش‌برآب
نشر هرمس

جواب دادن