دالایی لاما
On ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

دالایی لاما:

وقتی چیزی را از دست می دهید،
درسی را که از آن گرفته اید،
از دست ندهید!

HatefBook.ir

دالایی لاما

جواب دادن