درباره داستانک
On ۰۵/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

درباره داستانک

داستانک ژانری است که نه فقط منابع نظری فراوانی به زبان فارسی درباره ی آن نمی توان یافت، بلکه همچنین به نسبت سایر شکل های ادبیات داستانی (به ویژه داستان کوتاه)، در کشور ما کمتر نوشته می شود. به عبارتی، فقر نظری ما در زمینه این ژانر، یا توجه کمتری که به این ژانر معطوف کرده ایم، تناظر دارد با قلت نمونه هایی که از این نوع ادبی در ادبیات معاصرمان می توانیم سراغ بگیریم. شباهت ساختار و همانند بودن عناصر داستانک با داستان کوتاه، این دو ژانر را بسیار به یکدیگر نزدیک می کند، چندان که می توان گفت تفاوت این دو ژانر بیشتر کمی است تا کیفی. اندک بودن تعداد واژگانی که به طور معمول در داستانک به کار می رود، این نوع از روایت را به شکل مینیاتوری از داستان کوتاه تبدیل می کند. با این حال، باید افزود که این فشردگی فوق العاده همچنین ایجاب می کند که نویسنده داستانک، به مراتب بیش از
نویسنده داستان کوتاه، بکوشد تا همه ی عناصر روایت را به یکدیگر مرتبط سازد و از این طریق موجبات انسجام ساختاری داستانک را فراهم آورد. عمده ترین تفاوت کیفی داستانک با داستان کوتاه را باید در همین ایجاز ساختاری و الزاماتی جست که از نظر شخصیت پردازی و
پروراندن مضمون به نویسنده تحمیل می کند.

منبع : ژانر ادبی داستانک و توانمندی آن برای نقد فرهنگ نوشته ی دکتر حسین پاینده _ مقاله

جواب دادن