دلنوشته
On ۲۵/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

دلنوشته

آدمها مثل کتابند!
از روی بعضیها باید مشق نوشت و آموخت،
از روی بعضیها باید جریمه نوشت و عبرت گرفت،
بعضیها رو باید نخونده کنار گذاشت،
و بعضیها رو باید چندبار خوند تا معنیشون رو فهمید.

جواب دادن