دلنوشته
On ۲۵/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

دلنوشته

معشوق جان
اين بيت هاي بي قافيه شعر نيست،
صيغه ي نكاح قلب تو با سينه ي من است.
مرا به زفاف آغوشت در نمي آوري؟!…
دلتنگي است ديگر..
ديد را نديد مي كند
تا نديده ها جان را به لب نرسانند !

اميرمعصومي/ آمونياك

جواب دادن