دنیای سوفی یوستین گردر
On ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

دنیای سوفی
یوستین گردر

سوفي، اگر من مي خواستم در اين درس ها تنها يك چيز به تو ياد دهم، آن بود كه در قضاوت عجله نكن و آنچه را كه “منيت” خود مي داني تجزيه و تحليل كن.

احساس منيتِ تغييرناپذيري، پنداري است واهي؛ چرا كه امروز هماني نيستيم كه در چهارسالگي بوديم… خلق و خو و ديد من از خودم دم به دم دگرگون مي شود، ناگاه احساس مي كنم آدم تازه اي هستم …

درست همانند نقش هاي پرده ي سينما كه چنان به سرعت عوض مي شوند كه نمي فهميم فيلم از تصويرهاي تك تك ساخته شده است. تصويرها در اصل متصل به هم نيست، بلكه مجموعه اي از لحضات آني است.

جواب دادن