دو قرن سکوت
On ۱۰/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

دو قرن سکوت

«این ضربتــی بود ڪہ عــرب وارد آورد»

… با این همه دولت ساسانی بر رغم شکوه و عظمت ظاهری که داشت، بسختی روی به پستی و پریشانی میرفت. در پایان سلطنت انوشیروان، ایران وضعی سخت داشت.
سپاه یاغی بود و روحانیت روی در فساد داشت. فسادی که در وضع روحانیت بود، از قدرت و نفوذ موبدان برمیخواست. تشتت و اختلاف در عقاید و ارا پدید امده بود. و موبدان در ریا و تعصب و دروغ و رشوه غرق بودند.
مزدک و پیش از او مانی برای اینکه تحولی در اوضاع دین و روحانی پدید اورند خود کوشش کردند اما نتیجه ای نگرفتند. کار مزدک با مقاومت روحانیون و مخالفت سپاهیان مواجه شد و موجب فتنه و تباهی گشت.
رای و تدبیر انوشیروان که با خشونتی بی اندازه توام بود این فتنه را به ظاهر فرو نشاند اما عدالتی که در افسانه ها به او نسبت داده اند نتوانست ریشه ظلم و فساد را یکسره از بین ببرد. از این رو با مرگ او باز روحانیون و سپاهیان سر به فتنه انگیزی براوردند.
سلطنت کوتاه هرمز با مخالفت روحانیون و سپاهیان به سر رسید و خسرو پرویز با انکه در جنگها کامیابی هایی داشت از اشتغال به هوس و عشرت فرصت انرا نیافت که نظم و نسقی به کارهای پریشان بدهد. جنگ های بیهوده او با رومی ها جز انکه خزانه مملکت را تهی کند نتیجه ای نداد.
فتنه ای که دست شیرویه را به خون پدر الوده ساخت از نیرنگ سپاهیان و روحانیون بود. و از ان پس، دو طبقه سپاه و روحانیون چنان سلطنت را بازیچه خویش کردند که دیگر از ان شکوه ساسانی، جز نامی نمانده بود.
سرداران سپاه مانند شهربراز و پیروز و فرخ هرمزد همان راهی را که پیش از انها بهرام چوبین رفته بود پیش گرفتند و هر یک روزی چند تاج و تخت را غصب میکردند. اردشیر خردسال پسر شیرویه، پوراندخت و اذرمیدوخت، نیز قدرت انرا نداشتند که با نفوذ و مطامع سرداران برایند.
«یزدگرد» اخرین بازمانده تاجداری بود که از تخمه ساسانیان مانده بود. اما او نیز کاری از پیش نبرد و گرفتار سرنوشت شوم بد فرجامی شد که دولت و ملک ساسانیان را یکسره از میان برد.
بدینگونه سپاهیان یاغی و روحانیون فاسد را پروای مملکتداری نبود. و جز سود جویی و کامرانی اندیشه ای دیگر نداشتند. کشاورزان نیز، که بار سنگین مخارج انان را بر عهده داشتند در حفظ این اوضاع سودی نمی بردند بنابراین مملکت به لب بحر فنا رسیده بود و یک ضربت کافی بود که انرا به کام طوفان حوادث بیفکند. «این ضربتی بود که عرب وارد اورد» و مدت دو قـــــــــرن دراز کشوری اباد و اراسته را عرضه دردناکترین طوفان حوادث کرد.

دو قــــرن سکــــوت
عبدالحسین زرین ڪوب

جواب دادن