دکتر شریعتی
On ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

دکتر شریعتی :

آدم وقتی فقیر میشود خوبیهایش هم حقیر میشوند.
اما کسی که زر دارد یا زور دارد
عیبهایش هم هنر دیده میشوند
و چرندیاتش هم حرف حسابی
به حساب می آیند…

HatefBook.ir

دکتر شریعتی

جواب دادن