دیتر هالروردن
On ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

از آدمهای مذهبی(نما!) بترسید!
آنان به درجه ای رسیده اند
که مطمئن هستند،
هر کاری بکنند اشکالی ندارد…
چون فکر می کنند
با عبادت کردن جبرانش می کنند!

دیتر هالروردن

HatefBook.ir

دیتر هالروردن

جواب دادن