راهِ دورِ شازده کوچولو
On ۰۸/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

راهِ دورِ شازده کوچولو

ایوب بهرام: در جهان بینی اگزوپری بچه‌ها از جایگاه ویژه برخوردارند. از نظر او بچه‌ها پاک و بی‌غش هستند. آنها‌‌ همان انسان آرمانی هستند که آدم بزرگ‌ها در بزرگی تلاش می‌کنند به جایگاه رفیع آنها دست یابند: «فقط بچه‌ها هستند که می‌دانند پی چه چیزی هستند…». او هم به اعتقاد عرفان شرقی جسم را مانع عروج می‌داند. از نظر او جسم دست و پاگیر است و مانع پیشرفت من واقعی: «راه خیلی دور است، این جسم را نمی‌توانم با خود ببرم. خیلی سنگین است. گیرم عین پوست کهنه‌ای می‌شود که دورش انداخته‌اند. پوست کهنه که غصه ندارد».

(روزنامه آرمان)

جواب دادن