روش موثر برای علاقمند کردن کودکان به مطالعه
On ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

: روش موثر برای علاقمند کردن کودکان به مطالعه

یکی از دیوارهای اتاق فرزندتان را انتخاب کنيد و روی آن کاغذ بچسبانید و برایش کتابی بخوانید  یا خودش این کار را انجام دهد و از او بخواهید تا کلمه جدیدی را که در کتاب یافته روی کاغذ بنویسد. هر روز این کار را تکرار کنيد. پس از مدتی کودک می بیند کلمات بسیاری را که نمی دانسته یافته و این باعث می شود تا خودش بی آنکه شما بخواهید به ارزش مطالعه پی ببرد و بفهمد که کتاب چیزهای بسیاری را به وی یاد می دهد.

نویسنده:پائولا سیروییس

جواب دادن