ساموئل اسمایلز
On ۲۸/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

آری …
برای شنا کردن در جهت مخالف جریان رود ، قدرت و جرات لازم است
وگرنه ، هر ماهی مرده ای میتواند همسو با جریان آب شنا کند

 ساموئل اسمایلز

♥HatefBook.ir ♥

ساموئل اسمایلز

جواب دادن