شگفتی بر دیوارهای مشهد
On ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

شگفتی بر دیوارهای مشهد
حرکت خوب شهرداری مشهد و ترسیم عطف کتابهای مشهور بر دیوارها با اتفاقی شگفتی آور همراه بوده؛بها دادن به ادبیات مستقل معاصر:

کلیدرِ دولت آبادی

جواب دادن