عزیز نسین
On ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

 عزیز نسین:

انسان فقط
در قبال گفته هایش
مسئول نیست
بلکه
در قبال سکوت هایش
هم مسئول است….

HatefBook.ir

 عزیز نسین

جواب دادن