علل پیدایش مینی مالیسم
On ۰۵/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

علل پیدایش مینی مالیسم

شتابزدگی در همه ی ابعاد زندگی به عنوان تابعی از پدیده ی رو به رشد ماشین زدگی و گسترش دست آوردهای مدرنیزم با موج دوم آغاز شد. «تمدن موج دوم در هزاران نقطه با ارزش ها و مفاهیم و اسطوره ها و معنویات جامعه ی کشاورزی به شدت برخورد کرد و مفاهیم خدا، عدالت، عشق، قدرت و زیبایی را از نو تعریف کرد. عقاید و نگرش ها و تمثیلات ادبی جدیدی آفرید.» (تافلر، ۱۳۷۱، ص۱۳۶) با وجود این، پیامدهای عصر صنعتی در مقایسه با دست آوردهای موج سوم (عصر فراصنعتی) که در سال ۱۹۵۵ در آمریکا آغاز شد، بسیار ناچیز و حتی در بسیاری از موارد، غیر قابل مقایسه است. آغاز موج سوم و افزایش دست آوردهای آن در کشورهای پیشرفته تناسبی دوسویه با شتاب زندگی داشت این شتاب در تقابلی آشکار با رمان و حتی داستان کوتاه قرار گرفت. حاصل این تقابل پیدایش گونه ای جدید در ادبیات داستانی به نام مینی مالیسم بود جان بارت، عواملی دیگری چون جنگ و مسائل مربوط به آن، بحران سال های ۷۳ تا ۷۹ و واکنش جهانی نسبت به بی هدفی و فزونی طلبی آمریکایی ها را عاملی در محدود کردن قالب داستان و کاهش میزان مطالعه و به تبع آن کاهش میزان تولید نویسندگان معرفی می کند. (بارت ۱۳۸۱، ص ۶۱) البته طرح این مسائل به هیچ وجه به معنی نفی مطلق ماکسی مالیسم نیست، زیرا هنوز رمان های پرحجمی چون ایولیسیز و بیداری فینه گان جیمز جویس و در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست طرفداران خاص خود را دارد؛ اما پیش بینی می شود با توجه به دلایل یاد شده، با گذشت زمان از حجم آثار ماکسی مالیستی کاسته شده و بر تعداد داستان های مینی مالیستی افزوده شود.
البته در کنار این عوامل تأثیر رئالیسم را نیز نباید از نظر دور داشت. رئالیسم به طور بارزی به رمان و داستان کوتاه روی آورد؛ زیرا طرفداران آن معتقد بودند، ادبیات داستانی مانع بزرگی در برابر خیالپردازی رمانیسم محسوب می شود؛ بنابراین پیدایش گونه ی جدیدی از داستان به نام داستان مینی مالیستی را می توان نمود تجلی دوباره ی رئالیسم در ادب داستانی به شمار آورد؛ هرچند این تجلی تابعی از شرایط اجتماعی حاکم بر جوامع باشد.

منبع : مینی مالیسم و ادب پارسی ، نوشته ی دکتر سید احمد پارسا _مقاله

جواب دادن