فریدریش هگل
On 23/11/2016 | 0 اظهار نظرها 

فریدریش هگل : تاریخ به ما می‌آموزد که بشر هرگز از تاریخ چیزی نیاموخته است.

HatefBook.ir

فریدریش هگل فریدریش هگل فریدریش هگل BirdLogoNew

جواب دادن