فریدریش هگل
On ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

فریدریش هگل : تاریخ به ما می‌آموزد که بشر هرگز از تاریخ چیزی نیاموخته است.

HatefBook.ir

فریدریش هگل

جواب دادن