فیودور داستایفسکی
On ۰۵/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

هر چقدر یک انسان
بدبخت تر باشد ،
یا هر چقدر یک ملت
فقیرتر و تو سری خورتر ،
به همان اندازه امیدوارتر است
که در بهشت جزا و پاداش بیابد !

 فیودور داستایفسکی

HatefBook.ir

 فیودور داستایفسکی

جواب دادن