از متن کتاب شکوه آزادی
On ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

از متن کتاب شکوه آزادی

هنگامی که عاشق یک زن می شوید , شما در هنگام آزادی زن عاشق می شوید ولی وقتی که او را به خانه آوردید , همه ی امکانات آزاد بودن را از او می گیرید , و با این گرفتن آزادی ها زیبایی او را هم از او باز می ستانید . بعد ناگهان یک روز در می یابید که دیگر عاشق او نیستید , چون او دیگر زن زیبایی نیست . این اتفاق همیشه می افتد . بعد از این حادثه به جستجوی زن دیگر می پردازید و اصلا فکر نمی کنید که چه اتفاقی افتاده است . شما به این فرآیند و اینکه چطور زیبایی زن را از بین برده اید توجهی نمی کنید .
از متن کتاب – شکوه آزادی – اوشو

جواب دادن