مثل درخت در شب باران
On 30/11/2016 | 0 اظهار نظرها 

مثل درخت در شب باران

مناجات

می شناسمت
چشم های تو
میزبان افتاب صبح سبز باغ هاست.

می شناسمت
واژه های تو ،
کلید قفل های ماست.

می شناسمت
آفریدگار و یار روشنی
دستهای تو
پلی به رویت خداست.

محمدرضا شفيعي كدكني

جواب دادن