مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد
On ۱۴/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

معرفی کتاب “مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد”

در طول خواندن رمان ، ما داستان زندگی پیرمردی را مرور می کنیم و از ورای آن تاریخ قرن بیستم را (البته به صورت طنز) . نویسنده کتاب ، هر بار به بهانه ای قهرمان داستان را در رشته اتفاقات تصادفی درگیر میکند تا او با تعدادی از مهمترین شخصیت های سیاسی صده بیستم دمخور میشود ، استالین ، فراکنو ، ترومن ، چرچیل و … . از این طریق و با مرور خاطرات پیر مردی به صورت طنز در بطن حوادثی چون : ساخت بمب اتم ، جنگهای داخلی کشورهای مهم و … قرار میگیریم . نویسنده قهرمان داستان را در سال های دهه ۱۳۲۰ به ایران هم می آورد و باعث میشود توسط ساواک دستگیر شود .

نویسنده : یوناس یوناسون

جواب دادن