مسابقه داستان خوانی
On ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

مسابقه داستان خوانی

برای آشنایی با شرایط شرکت در مسابقه داستان خوانی گوسان ، قصه خواندن و داستان شنیدن به کانال «رادیو ايرانمهر» بپیوندید

https://telegram.me/joinchat/BqPvrjvb1bnh3Rv3_ltBZw

جواب دادن