معادله خدا
On ۱۰/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

معادله خدا

امیــر دی اکزل✍

«در هر صفحه‌این کتاب مطلبی تکان دهنده وجود دارد.»

آیا ما در شرف حمل معمای آفرینش با استفاده از «بزرگ‌ترین اشتباه» اینشتین هستیم؟
دکتر «امیراکزل‌» ،ریاضی‌دان معروف و نویسنده نکته سنج و تحسین شده کتاب آخرین قانون فرمت، در اثری که زمانی روشن، شفاف، ژرف و قدرتمند بود،ما را به قلب بزرگ‌ترین اسرار علمی می‌برد.

ژانویه سال ۱۹۹۸ منجمین شواهدی یافتند حاکی از این امر که،جهان هستی با سرعت فزاینده در حال توسعه و گسترش است؛ روشی که درک می‌کنیم جهان هستی برای توضیح این پدیده بیابند، مقدار ثابت اینشتین بود؛ تئوری که بیش از هشتاد سال قبل در سر پروراند و ردش کرد…

جواب دادن