مولانا
On ۰۵/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

گر ندارے دانش ترڪیب رنگ
بین گلها زشت یا زیبا مڪن

خوب دیدن شرط انسان بودن است
عیب را در این و آن پیدا مڪن

مولانا

HatefBook.ir

مولانا

جواب دادن