نام اعظم خدا
On ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

مردی از ديوانه ای پرسيد : نام اعظم خدا را مي دانی؟
ديوانه گفت: نام اعظم خدا “نان” است، اما اين را جايی نمی توان گفت!
مرد گفت: نادان، شرم كن، چگونه نام اعظمِ خدا نان است؟!
ديوانه گفت : در قحطیِ نيشابور چهل شبانه روز مي گشتم، نه در هيچ مكانی صدای اذانی شنيدم و نه هيچ مسجدی را گشاده يافتم، آنجا بود كه دانستم نامِ اعظمِ خدا و بنيادِ دين و مايه ی اتحادِ مردم ” نان ” است.

عطار نيشابوری

 ♥ HatefBook.ir ♥

نام اعظم خدا

جواب دادن