نجات سرباز رایان
On ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

فرمانده:
برید جلو خدا با ماست
سرباز:
اگر خدا با ماست پس کی با اوناست
که ما رو اینجوری تکه پاره میکنن…

 نجات سرباز رایان

HatefBook.ir

نجات سرباز رایان نجات سرباز رایان نجات سرباز رایان BirdLogoNew

جواب دادن