نجات سرباز رایان
On ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

فرمانده:
برید جلو خدا با ماست
سرباز:
اگر خدا با ماست پس کی با اوناست
که ما رو اینجوری تکه پاره میکنن…

 نجات سرباز رایان

HatefBook.ir

نجات سرباز رایان

جواب دادن