نقد کردن یک اثر چه ارزشی دارد؟
On ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ | 0 اظهار نظرها 

نقد کردن یک اثر چه ارزشی دارد؟

عبدالحسین زرین‌کوب

… طبایع خودپسند که غالباً در برابر ستایش تسلیم می‌گردند، از نقد و تحقیق می‌گریزند و بحث و گفتگو را تحمل نمی‌کنند. هرکس فکر و اثر آنان را نستاید، وی را مُغرض و بدخواه می‌شمارند و به کوته‌نظری و تنگ‌چشمی متهم می‌کنند. نه فقط مردم عادی تاب شنیدن نقایص و عیوب آثار و اقوال خویش را ندارند بلکه بسی از هنرمندان و صاحب‌نظران نیز نمی‌توانند ضعف و نقص خویش را تصدیق نمایند. ازین‌روست که بعضی، انتقاد را حربۀ عاجزان خوانده‌اند و بعضی دیگر، منتقدان را مردم درمانده‌ای دانسته‌اند که از عهدۀ هیچ‌گونه ابداع برنمی‌آیند و یا در عرصۀ ابداع و ابتکار با شکست مواجه شده‌اند.

اما کسانی که انتقاد را بدین‌گونه خوارمایه پنداشته‌اند، از اهمیت آن غافل بوده‌اند. درواقع نقد ادبی، جز بحث و تحقیق دربارۀ اوصاف و ارزش آثار منظوم و منثور چیزی نیست و ازین قرار می‌توان آن را «شناسایی و شناساندن لطایف آثار ذوقی» شمرد…
(نقد ادبی، ص ۱۶، انتشارات امیرکبیر)

جواب دادن